Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật này bao gồm việc Ku11net.top xử lý thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập khi bạn truy cập trang web này hoặc khi bạn liên hệ với chúng tôi để yêu cầu thông tin hoặc dịch vụ. hoặc hỗ trợ khách hàng. Theo “thông tin nhận dạng cá nhân”, chúng tôi có nghĩa là tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số nhận dạng, giấy tờ tùy thân và thông tin ngân hàng của bạn. Chính sách này cũng áp dụng cho việc Ku11net.top xử lý bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào mà các đối tác kinh doanh của chúng tôi chia sẻ với chúng tôi. Chính sách này không áp dụng cho các hoạt động của các công ty mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát hoặc cho những người mà chúng tôi không tuyển dụng hoặc quản lý.

Chấp nhận Chính sách Bảo mật

Khi truy cập và sử dụng trang web này, bạn được coi là đã chấp nhận Điều khoản sử dụng trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của bạn khi bạn gửi đơn đăng ký trên trang web của chúng tôi, gửi email hoặc viết thư cho chúng tôi để yêu cầu cung cấp thông tin hoặc dịch vụ hoặc hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin nhận dạng cá nhân về bạn khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc nhận thông tin đó từ các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào khi bạn truy cập trang web của chúng tôi trước khi đăng nhập, liên hệ với chúng tôi hoặc gửi đơn đăng ký. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân để đáp ứng yêu cầu của bạn về thông tin hoặc để cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ.

Chia sẻ và Tiết lộ Thông tin

Chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc cho bất kỳ ai biết thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Chúng tôi chỉ gửi thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho các công ty hoặc những người khác trừ khi:

  • Chúng tôi có quyền chia sẻ thông tin của bạn.
  • Chúng tôi cần chia sẻ thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm bạn đã yêu cầu.
  • Chúng tôi cần gửi thông tin đến các công ty đại diện cho chúng tôi để cung cấp các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu (hoặc trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn khi nào cần thu thập thông tin đó, các công ty này sẽ không có quyền sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi cung cấp cho họ trừ khi cần thiết một cách hợp lý để hỗ trợ chúng tôi đáp ứng yêu cầu của bạn).
    Chúng tôi phải trả lời trát đòi hầu tòa, lệnh hoặc quy trình pháp lý.
  • Chúng tôi phát hiện ra rằng hành động của bạn trên trang web của chúng tôi đã vi phạm điều khoản dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ nguyên tắc sử dụng nào đối với dịch vụ của chính chúng tôi.
  • Để cung cấp thông tin hoặc dịch vụ bạn đã yêu cầu, chúng tôi có thể chuyển hoặc lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn trên máy tính của bạn hoặc tại các văn phòng đặt tại khắp các quốc gia hoặc khu vực trong phạm vi quyền hạn pháp lý và thông tin nhận dạng đó có thể được công ty chúng tôi quản lý và xử lý nội bộ như thích hợp, và bạn được coi là đã cho phép bạn làm như vậy.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thông tin nhận dạng cá nhân của bạn mà chúng tôi nắm giữ, hoặc nếu bạn muốn cập nhật hoặc xóa thông tin đó, vui lòng gửi email đến [email protected] hoặc gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ có trong phần liên hệ của trang web này .